RODO

Dane osobowe – obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie
w Ochronie Zdrowia Wacław Kruk ul. Portowa 24B, 27-600 Sandomierz, właściciel Domu Turysty Centrum Zdrowia SALUS.

1. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo uzyskać bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Panią Iwoną Kruk w siedzibie pracodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub rehabilitacyjną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) w celu przesyłania informacji marketingowych o usługach hotelarskich, publikacjach oraz innych działaniach statutowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej, telefonu w tym wiadomości SMS/MMS oraz przez każdy inny środek umożliwiający przesyłanie wiadomości na odległość pomiędzy komputerami lub innymi urządzeniami elektronicznymi – tylko w przypadku udzielenia pisemnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące
w realizacji usług. Informujemy, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
• firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodkowi oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
• firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub rehabilitacyjnych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. W Domu Turysty Centrum Zdrowia SALUS zamontowany jest system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane pozyskane z monitoringu są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji.

6.  Ma Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) sprostowania danych (art. 16. RODO), 3) usunięcia danych (art. 17 RODO),

c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) przenoszenia danych (art. 20 RODO),

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

f) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij