§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Turysty Centrum Zdrowia SALUS i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpisanie do książki meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Domu Turysty Centrum Zdrowia SALUS. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu Turysty Centrum Zdrowia SALUS.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie Internetowej Domu Turysty Centrum Zdrowia SALUS: www.tanienoclegi-sandomierz.pl

§ 2 DOBA NOCLEGOWA

1. Pokój noclegowy wynajmowany jest na doby noclegowe.
2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Dom Turysty może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godz. 11:00, po zakończeniu doby noclegowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu i naliczeniu opłaty za następną dobę noclegową.

4. Dom Wycieczkowy zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa
w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania w/wym. dokumentu Recepcjonista ma prawo odmówić zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju.
2. Gość Domu Turysty SALUS nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Domu Turysty SALUS mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Dom Turysty SALUS może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w Domu Turysty SALUS.
5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 20% wartości, w terminie ustalonym w trakcie dokonywania rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
6. Dom Turysty SALUS pobiera opłatę za pobyt w dniu przyjazdu podczas zameldowania.
7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 dnia poprzedzającego przyjazd lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Domu Turysty SALUS, zaliczka nie zostaje zwrócona.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, Dom Turysty SALUS nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową.
9. Rezerwacje niegwarantowane i niepotwierdzone telefonicznie przez klienta do godz. 18:00 dnia poprzedzającego przyjazd będą automatycznie anulowane.
10. Gość wyraża zgodę na wystawianie przez Dom Turysty SALUS za zrealizowane usługi faktur VAT bez podpisu Gościa.

§ 4 USŁUGI

1. Dom Turysty SALUS świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Dom Turysty SALUS ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Domu Turysty SALUS,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Turysty SALUS pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Turysty SALUS, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Dom Turysty SALUS zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Dom Turysty SALUS może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Turysty SALUS, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Turysty SALUS.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien, zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. Za zagubienie przez Gościa klucza do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU TURYSTY SALUS

1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Dom Turysty SALUS odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Domu Turysty SALUS.
3. Dom Turysty SALUS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić
w depozycie.
4. Dom Turysty SALUS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Domu Turysty czy poza jego terenem.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Dom Turysty SALUS przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Domu Turysty SALUS. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
§ 8 CISZA NOCNA

W Domu Turysty SALUS obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§ 9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Domu Turysty SALUS i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu (Ustawa z dnia 09.11.1995 r. , Dz.U. 2015 r. poz. 298 z późn.zm.).
2. W pokojach noclegowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerów.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Dom Turysty SALUS z siedzibą w Sandomierzu ul. Portowa 24B dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Domu Wycieczkowym, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Dom Turysty. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Domu Turysty SALUS akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Domu Turysty SALUS, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność
i bezpieczeństwo korzystania.

KIEROWNICTWO DOMU TURYSTY SALUS

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij