Sandomierz dn. 01.10.2018 r.

Zamawiający:
Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk
Ul. Portowa 24 B, 27 – 600 Sandomierz

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/2018

na Monitoring budynku:

– montaż systemu przewodowego nadzoru video (materiały i urządzenia oferenta) budynku przy ul.
Portowej 24 B w Sandomierzu w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa
kulturowego i rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Umowa Partnerska nr 1/2017/PŚZ
do Umowy nr PPSW.06.05.00-26-0008/16-00.
W postępowaniu poniżej kwoty 20.000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I – NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk
Ul. Portowa 24 B, 27 – 600 Sandomierz
e-mail: [email protected]
NIP 8131556788
REGON 690029406

ROZDZIAŁ II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonego
w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie pon. 20 tys. PLN netto
2. Informacja o projekcie – zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja
Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020, Działanie 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
III.1. Przedmiot zamówienia:
Monitoring budynku:
– montaż systemu przewodowego nadzoru video (materiały i urządzenia oferenta) budynku przy ul.
Portowej 24 B w Sandomierzu, w ramach projektu partnerskiego „Rewitalizacja Sandomierza – miasta
dziedzictwa kulturowego i rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania możliwe będzie podczas oględzin budynku w którym ma
być zamontowana przedmiotowa instalacja, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z
Zamawiającym.

III.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych CPV:
32323500-8 urządzenia do nadzoru wideo
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
Rodzaj robót:
– roboty instalacyjne

III.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż systemu przewodowego nadzoru video (materiały i
urządzenia oferenta) budynku przy ul. Portowej 24 B w Sandomierzu, obejmujący 4 punkty
obserwacyjno-kontrolne: recepcja, wejście główne, wyjście na taras oraz wejście do Ośrodka
Rehabilitacji Leczniczej (połączone przewodami umieszczonymi w listwach), w parametrach
określonych poniżej:
1. Cyfrowy rejestrator IP (1 szt.), o parametrach:
– 8 kanałów,
– wyjście HDMI 4K,
– możliwość zdalnego podglądu „po sieci” bez stałego adresu IP,
– rozdzielczość co najmniej 5 Mpix,
– szybkość co najmniej 15 klatek/s
Sprzęt fabrycznie nowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Przykładowe urządzenie spełniające wymogi zamawiającego: Cyfrowy rejestrator IP XVR-8008H
Oferenci mogą zaproponować inne równoważne urządzenie innych producentów. Wymagany zakres
równoważności:
– zapewnienie tożsamych parametrów technicznych jak wymienione powyżej.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego.
2. Kamery tubowe IP (3 szt.) o parametrach:
– do użytku zewnętrznego,
– rozdzielczość co najmniej 5 Mpix,
– kolor czarny,
– regulacja zoom,
– kodowanie H 265
– podświetlanie (funkcja „dzień- noc”)
Sprzęt fabrycznie nowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Przykładowe urządzenie spełniające wymogi zamawiającego: Kamera tubowa IP 5Mpix SL-IPV9072C-5
H.265
Oferenci mogą zaproponować inne równoważne urządzenie różnych producentów. Wymagany zakres
równoważności:
– zapewnienie tożsamych funkcjonalności jak wymienione powyżej.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego.
3. Kamera kopułkowa IP (1 szt.) o parametrach:
– rozdzielczość co najmniej 5 Mpix,
– kolor biały,
– regulacja zoom,
– kodowanie H 265
– podświetlanie (funkcja „dzień- noc”)
Sprzęt fabrycznie nowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Przykładowe urządzenie spełniające wymogi: Kamera kopułkowa IP 5Mpix IPCBMDV36A-5.0M H.265
Oferenci mogą zaproponować inne równoważne urządzenie różnych producentów. Wymagany zakres
równoważności:
– zapewnienie tożsamych funkcjonalności jak wymienione powyżej.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego
4. Dysk sieciowy HDD 3,5 (1 szt.), o parametrach:
– SATA III,
– min. 2 TB,
– min. 6GB/s
Sprzęt fabrycznie nowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Przykładowe urządzenie spełniające wymogi zamawiającego: Western Digital PURPLE 2TB SATA III 6GB/s
64MB WD20PURZ.
Oferenci mogą zaproponować inne równoważne urządzenie innych producentów. Wymagany zakres
równoważności:
– zapewnienie tożsamych funkcjonalności jak wymienione powyżej.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego
5. Zasilacz poe 8 portów (1 szt.), o parametrach:
– min. 0,8 A/kanał
Sprzęt fabrycznie nowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego.
6. Przewód zewnętrzny, o parametrach:
– skrętka ekranowa zewnętrzna,
– kategoria min. 5e+
Materiał fabrycznie nowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Przykładowe urządzenie spełniające wymogi zamawiającego: przewód NETSET BOX F/UTP 5e skrętka
ekranowa zewn.
Oferenci mogą zaproponować inne równoważne urządzenie innych producentów. Wymagany zakres
równoważności:
– zapewnienie tożsamych funkcjonalności jak wymienione powyżej.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego
7. Adapter poe (1 szt.) :
Sprzęt fabrycznie nowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Oferenci zobowiązani są do załączenia do oferty szczegółowego wykazu oferowanego sprzętu
i materiałów z parametrami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie:
do 30 dni od daty poinformowania oferenta o wyborze jego oferty

ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferenci ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (badane na podstawie wpisu do
CEIDG lub innego rejestru – wymagany załącznik do oferty).
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Oferentów dokumenty.

ROZDZIAŁ VI – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający
i Oferenci przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz
z 2015 r. poz. 1830, osobiście lub za pośrednictwem posłańca) lub drogą elektroniczną (przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z póź. zm.).
2. Wszelka korespondencja powinna być oznaczona nazwą postępowania oraz kierowana:
a) pisemnie na adres Zamawiającego:
Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk
Ul. Portowa 24 B
27 – 600 Sandomierz
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
3. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje
za pośrednictwem drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy
dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z ich treścią.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:
Wacław Kruk – tel. 609 625 515 / e-mail: [email protected]

ROZDZIAŁ VII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga od Oferentów wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VIII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od jej złożenia.

ROZDZIAŁ IX – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Przygotowanie oferty:
1) Ofertę należy opracować zgodnie z wzorem określonym Formularzem oferty.
2) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym załączniki.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
4) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta na zewnątrz, przy czym podpis lub podpisy powinny być
czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Oferent musi załączyć dokument, z którego
wynika upoważnienie do podpisu danej osoby.
6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie
pieczęci) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
7) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i zaparafowane przez
osobę podpisującą ofertę oraz połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji jej zawartości.
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę
podpisującą ofertę.
9) W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub osobiście, zamknięta koperta zawierająca
ofertę powinna być oznaczona pieczęcią Oferenta, adresem Zamawiającego:
Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk
Ul. Portowa 24 B, 27 – 600 Sandomierz
oraz z dopiskiem:
„Oferta na montaż systemu przewodowego nadzoru video”
10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ X – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie
Zdrowia – Wacław Kruk, Ul. Portowa 24 B, 27 – 600 Sandomierz
lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 16.10.2018 r. (decyduje data wpływu do
siedziby Zamawiającego), w godzinach 8:00 – 16:00.

1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
 pocztą tradycyjną
 mailem (skan z podpisami) na adres [email protected]
 osobiście w siedzibie Zamawiającego
2. Rozstrzygnięcie postępowania i wybór oferty ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu
składania ofert. Dokładny czas na ocenę ofert uzależniony jest od ilości złożonych do
Zamawiającego ofert.
3. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób
i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE”.

ROZDZIAŁ XI – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferent poda w ofercie cenę brutto dla całości zamówienia, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych
polskich. Ceną oferty jest cena brutto zamówienia.
2. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie Zamawiający jako
prawidłową przyjmie cenę podaną cyfrowo.
3. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w polskich złotych (PLN).

ROZDZIAŁ XII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na etapie weryfikacji
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V. Zapytania ofertowego,
oraz spełnią wymogi parametrów sprzętu określone w Rozdziale III. Złożona oferta musi również
spełnić wymogi określone Rozdziale IX. Zapytania ofertowego, w przeciwnym razie zostanie
odrzucona z przyczyn formalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Oferenta do
uzupełnienia oferty w przypadku:
– braku wymaganych podpisów
– braku załączników lub braku ich czytelności (w przypadku skanów, kserokopii itp.)
Brak złożenia uzupełnień, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami
oceny ofert:
Cena: waga 100%
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
cena najniższa spośród zaoferowanych
C = —————————————————- x 100 = liczba punktów w kryterium cena
cena w badanej ofercie C
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów spośród złożonych ofert, zostanie wybrany do
realizacji zadania.
ROZDZIAŁ XIII – Dodatkowe informacje:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy
ubiegali się ̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji
na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawianym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
A. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
B. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji.
C. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
D. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.
6. Przewiduje się możliwość wykonania ewentualnych robót dodatkowych, jeśli Zamawiający uzna je
za konieczne, lub zamówień uzupełniających, realizowanych w terminie do 3 lat od udzielenia
zamówienia.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia zadania na wniosek
Zamawiającego, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące konieczność czasowego zawieszenia prac
(np. w związku z dużymi niedogodnościami dla klientów Domu Wycieczkowego), wynikające z
charakteru prowadzonych prac.
8. Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania możliwe będzie podczas oględzin budynku w którym
ma być zamontowana przedmiotowa instalacja, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z
Zamawiającym.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty Monitoring

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Protokół z postępowania ofertowego Monitoring

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk, realizuje projekt, pt.: „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Logo EFRR

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij