Sandomierz dn. 15.05.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Firma:

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk,

27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24 B, NIP: 813 155 67 88,

zaprasza Państwa do składania ofert na wykonanie następującego zadania:

 1. Rodzaj robót:

– roboty montażowe

– roboty instalacyjne

 

 1. Kod CPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45321000-3 Izolacja cieplna

 

 1. Opis zamawianego zadania:

Zainstalowanie 25 kolektorów słonecznych o łącznej pow. apertury nie mniejszej jak  62m2, ze zbiornikami biwalentnymi o poj. 2 x 1 500 l.  (lub równorzędnej objętości, z techniczną możliwością ich zainstalowania w pomieszczeniu wymiennikowni) wraz z rurarzem i kompletnym podłączeniem do istniejącej instalacji wodnej, na dachu 5 kondygnacyjnego budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B – własny materiał.

 1. Kryteria i sposób oceny:

Jedynym kryterium oceny, jest cena (waga = 100)

Wybrana będzie oferta która uzyska najwięcej punktów. Liczba uzyskanych punktów (w skali: 1-10) będzie przyznawana w zależności od wysokości podanej ceny. Cena najniższa uzyska 10 pkt, najwyższa 1 pkt, zaś pozostałe odwrotnie proporcjonalnie do różnicy pomiędzy daną ceną a ceną najwyższą.

 

 1. Miejsce, forma i termin składania ofert:

Oferty powinny być złożone w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach – w terminie do dnia 29.05.2017 r. (do godz. 17.00) w siedzibie zamawiającego: Dom Wycieczkowy Centrum Zdrowia SALUS, 27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24B.

 

 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi w dniu 29.05.2017 o godz. 17.05, w siedzibie zamawiającego.

 

 1. Przewiduje się możliwość wykonania ewentualnych robót dodatkowych, jeśli Zamawiający uzna je za konieczne, lub zamówień uzupełniających, realizowanych w terminie do 3 lat od udzielenia zamówienia.

 

 1. Termin zakończenia realizacji zadania:

– do dnia 20.07.2017 r.

Dopuszcza się możliwość zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia zadania na wniosek Zamawiającego, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące konieczność czasowego zawieszenia prac (np. w związku z dużymi niedogodnościami dla klientów Domu Wycieczkowego lub warunkami pogodowymi), wynikającymi z charakteru prowadzonych prac.

 

 1. Zakres wykluczenia:

– podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

 1. Dokumentacja techniczna udostępniana jest w siedzibie budynku.

Możliwość porozumiewania się z Zamawiającym:

kontakt telefoniczny: 609 625 515.

Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania możliwe będzie podczas oględzin budynku Domu Wycieczkowego, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z Zamawiającym.

Formularz ofertowy

Sandomierz 31.05.2017 r.

 

PROTOKÓŁ  Z  POSTĘPOWANIA  OFERTOWEGO

 

Na realizację zadania:

 1. Zainstalowanie 25 kolektorów słonecznych o łącznej pow. apertury nie mniejszej jak 62m2, ze zbiornikami biwalentnymi o poj. 2 x 1 500 l.  (lub równorzędnej objętości, z techniczną możliwością ich zainstalowania w pomieszczeniu wymiennikowni) wraz z rurarzem i kompletnym podłączeniem do istniejącej instalacji wodnej, na dachu 5 kondygnacyjnego budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B – własny materiał.
 2. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie Internetowej Zamawiającego: tanienoclegi-sandomierz.pl w zakładce: Ogłoszenia a także, z powodu braku odzewu na samo ogłoszenie, przesłano w terminie późniejszym maile z Zaproszeniem do potencjalnych wykonawców.
 3. Wpłynęły następujące 3 oferty:

EKOGEN Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice – z dnia 19.05.2017 r. – w dniu 25.05.2017 r.

– Energies4U Piotr Lewandowski, ul. Św. Franciszka z Asyżu 31/13, 93-479 Łódź – z dnia 17.05.2017 r. w dniu 24.05.2017 r.

– PK ENERGIA Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa – z dnia 19.05.2017 r. w dniu 26.05.2017 r.

 

 1. Jedynym ocenianym kryterium, w ramach postępowania ofertowego, była cena (waga = 100). Oferty były punktowane w skali: 1-10, w zależności od wysokości podanej ceny. Cena najniższa uzyskała 10 pkt, najwyższa 1 pkt, zaś pozostałe odwrotnie proporcjonalnie do różnicy pomiędzy daną ceną a ceną najwyższą.

 

 1. Wybrano ofertę PK ENERGIA Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, która była najtańsza, otrzymała 10 pkt. i została złożona w terminie.

 

 1. Zamawiający nie jest powiązany z Wykonawcą ani osobowo ani kapitałowo.

Sandomierz dn. 29.03.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Firma:

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk,

27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24 B, NIP: 813 155 67 88,

zaprasza Państwa do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

 1. Rodzaj robót:

– roboty budowlane

– roboty izolacyjne

 1. Kod CPV:

45321000-3 roboty izolacyjne – izolacja cieplna

45212100-7 roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45410000-4 tynkowanie

45442110-1 malowanie budynków

45111300-1 roboty rozbiórkowe

 1. Opis zamawianego zadania:

Zad. A:

 1. Prace demontażowe:

rozebranie ścianek z luksferów z wywiezieniem odpadów i utylizacją, demontaż, wywiezienie i utylizacja okien, drzwi, parapetów zewn., blach attykowych, obróbek blacharskich przy zadaszeniach i przy balkonach, rynien i rur spustowych oraz krat okiennych;

 1. Roboty ogólnobudowlane: murowanie ścian zewnętrznych cegłą gr 25 cm, montaż rynien fi 150 na rynhakach, rur spustowych kanalizacji deszczowej, obróbek blacharskich na dachu, kratek osłonowych wylotów kominowych.

Zad. B:

 1. Docieplenie stropodachu styropianem Austrotherm EPS 035 PARKING (lub innym o nie gorszych parametrach) – grubość: 0,16 m, lambda: 0,035 W/mK. – 439.76 m2.

 2. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem Austrotherm EPS 032 FASADA PREMIUM (lub innym o nie gorszych parametrach) – grubość: 0,12 m, lambda: 0,032 W/mK – 1267,5 m2.

 3. Docieplenie ścian w gruncie styropianem Austrotherm XPS/TOP 50 (lub innym o nie gorszych parametrach); 3-8 cm – grubość: 0,07 m, lambda: 0,035 W/mK – 60 m2.

 4. Montaż parapetów zewnętrznych metalowych przy stolarce okiennej.

 5. Położenie tynku elewacyjnego akrylowego/silikonowego.

 6. Pozostałe prace termoizolacyjne.

Lokalizacja budynku będącego przedmiotem robót:

Dom Wycieczkowy SALUS, ul. Portowa 24B, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie.

Orientacyjny przedmiar prac – w załączeniu.

 1. Kryteria i sposób oceny:

Jedynym kryterium oceny, jest cena (waga = 100)

Wybrana będzie oferta która uzyska najwięcej punktów. Liczba uzyskanych punktów (w skali: 1-10) będzie przyznawana w zależności od wysokości podanej ceny. Cena najniższa uzyska 10 pkt, najwyższa 1 pkt, zaś pozostałe proporcjonalnie do różnicy pomiędzy daną ceną a ceną najwyższą.

 1. Miejsce, forma i termin składania ofert:

Oferty powinny być złożone w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach – w terminie do dnia 15.04.2017 r. (do godz. 17.00) w siedzibie zamawiającego: Dom Wycieczkowy Centrum Zdrowia SALUS, 27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24B.

 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi w dniu 15.04.2017 r. o godz. 17.00, w siedzibie zamawiającego.

 1. Przewiduje się możliwość wykonania ewentualnych robót dodatkowych, jeśli Zamawiający uzna je za konieczne, lub zastosowania materiałów lub robót zamiennych, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnionych interesem Zamawiającego powodów, lub zamówień uzupełniających – realizowanych w terminie do 3 lat od udzielenia zamówienia.

 1. Termin zakończenia zadania:

– do dnia 30.04.2018 r.

Dopuszcza się możliwość zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia zadania na wniosek Zamawiającego, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące konieczność czasowego zawieszenia prac np. w związku z dużymi niedogodnościami dla klientów Domu Wycieczkowego, wynikającymi z charakteru prowadzonych prac lub ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

 1. Zakres wykluczenia:

– podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych (tylko na zad. A lub zad. B)

 1. Dokumentacja techniczna udostępniona jest w siedzibie firmy.

Możliwość porozumiewania się z Zamawiającym:

kontakt telefoniczny: 609 625 515.

Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania możliwe będzie podczas oględzin budynku Domu Wycieczkowego, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z Zamawiającym.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ORIENTACYJNY PRZEDMIAR PRAC:

Zad. A:

 1. Prace demontażowe – Rozebranie ścianek z luksferów (15,83 m2) z wywiezieniem odpadów i utylizacją, demontaż, wywiezienie i utylizacja okien, drzwi, parapetów zewn., blach attykowych, obróbek blacharskich przy zadaszeniach i przy balkonach, rynien i rur spustowych oraz krat okiennych;

 1. Roboty ogólnobudowlane:

murowanie ścian zewnętrznych (zamurowanie otworów po luksferach i części okien) cegłą gr 25 cm (24,34m2), montaż rynien fi 150 na rynhakach (46.20 mb), montaż rur spustowych kanalizacji deszczowej (33.70 mb), montaż obróbek blacharskich (27.41 mb), montaż kratek osłonowych wylotów kominowych (164 szt),

Zad. B:

 1. Docieplenie stropodachu styropianem Austrotherm EPS 035 PARKING (lub innym o nie gorszych parametrach) – grubość: 0,16 m, lambda: 0,035 W/mK. – 439.76 m2

 2. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem Austrotherm EPS 032 FASADA PREMIUM (lub innym o nie gorszych parametrach) – grubość: 0,12 m, lambda: 0,032 W/mK wraz z tynkowaniem tynkiem akrylowym/silikonowym – 1267,5 m2.

 3. Docieplenie ścian w gruncie styropianem Austrotherm XPS/TOP 50 (lub innym o nie gorszych parametrach); 3-8 cm – grubość: 0,07 m, lambda: 0,035 W/mK oraz tynkowanie tynkiem mozaikowym – 60 m2.

 4. Montaż parapetów zewnętrznych metalowych przy stolarce okiennej 207.50 m/b.

 5. Pozostałe prace termoizolacyjne: docieplenie gr. 7 cm i tynkowanie kominów (56,12m2), tynk elewacyjny cienkowarstwowy na szpaletach okiennych (129,18m2), docieplenie stropodachu – Styropapa 16 cm (439,76 m2).

Formularz ofertowy

Sandomierz 15.04.2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Na realizację zadań:

Zad. A:

 1. Prace demontażowe:

rozebranie ścianek z luksferów z wywiezieniem odpadów i utylizacją, demontaż, wywiezienie i utylizacja okien, drzwi, parapetów zewn., blach attykowych, obróbek blacharskich przy zadaszeniach i przy balkonach, rynien i rur spustowych oraz krat okiennych;

 1. Roboty ogólnobudowlane: murowanie ścian zewnętrznych cegłą gr 25 cm, montaż rynien fi 150 na rynhakach, rur spustowych kanalizacji deszczowej, obróbek blacharskich na dachu, kratek osłonowych wylotów kominowych.

Zad. B:

 1. Docieplenie stropodachu styropianem Austrotherm EPS 035 PARKING (lub innym o nie gorszych parametrach) – grubość: 0,16 m, lambda: 0,035 W/mK. – 439.76 m2.

 2. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem Austrotherm EPS 032 FASADA PREMIUM (lub innym o nie gorszych parametrach) – grubość: 0,12 m, lambda: 0,032 W/mK – 1267,5 m2.

 3. Docieplenie ścian w gruncie styropianem Austrotherm XPS/TOP 50 (lub innym o nie gorszych parametrach); 3-8 cm – grubość: 0,07 m, lambda: 0,035 W/mK – 60 m2.

 4. Montaż parapetów zewnętrznych metalowych przy stolarce okiennej.

 5. Położenie tynku elewacyjnego akrylowego/silikonowego.

 6. Pozostałe prace termoizolacyjne.

Realizacja dotyczy 5 kondygnacyjnego budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B – własny materiał.

 1. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie Internetowej Zamawiającego: www.tanienoclegi-sandomierz.pl w zakładce: Ogłoszenia a także, przesłano maile z Zaproszeniem do 2 potencjalnych wykonawców a do jednego, mieszczącego się w Sandomierzu, Zapytanie doręczono osobiście.

 1. W ustanowionym terminie wpłynęła zaledwie 1 oferta, która dotyczyła obu przedmiotowych zadań. Jest to Oferta firmy:

– „KALDO” Sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz – z dnia 11.04.2017 r. – złożona w dniu 12.04.2017 r.

 1.  Metodologia oceniania ofert – Jedynym ocenianym kryterium, w ramach niniejszego postępowania ofertowego, była cena (waga = 100). Oferty były punktowane w skali: 1-10, w zależności od wysokości podanej ceny. Cena najniższa uzyskiwała 10 pkt, najwyższa 1 pkt, zaś pozostałe proporcjonalnie do różnicy pomiędzy daną ceną a ceną najwyższą.

 1. Wybrano ofertę firmy „KALDO” Sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz, która była jedyną złożoną ofertą, jej wartość była nieco niższa od założonej w kosztorysie inwestorskim i została złożona w terminie.

 1. Zamawiający nie jest powiązany z Wykonawcą ani osobowo ani kapitałowo.

Sandomierz dn. 01.04.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Firma:

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk,

27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24 B, NIP: 813 155 67 88,

zaprasza Państwa do składania ofert na wykonanie następującego zadania

 1. Zakres zadania:

Wymiana stolarki okiennej (111 szt.) i drzwiowej (5 szt.) w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B – własny materiał + montaż, wg specyfikacji dołączonej w załączeniu (uwaga – w pozycji nr 3- drzwi, mają być 2 szt. a nie 1 szt.). Przed podaniem ceny proszę dokonać ostatecznego obmiaru gdyż podany w specyfikacji może się nieco różnić od stanu faktycznego.

W załączeniu zostały podane wymiary stolarki a parametry przenikalności cieplnej, które bezwzględnie nie mogą być niższe od podanych, szczegółowo zostały określone na str. 23 dołączonego audytu energetycznego. Pozostałe parametry techniczne także nie powinny być niższe od podanych przykładowo.

Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania i wykonanie szczegółowych obmiarów, możliwe będzie podczas oględzin budynku Domu Wycieczkowego, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z właścicielem:

Wacław Kruk, tel. 609 625 515.

 1. Termin składania ofert w formie pisemnej: do dnia 04.2017 r. (do godz. 17.00). Dopuszcza się drogę mailową (skan podpisanej oferty) a dostarczenie oryginału w formie pisemnej w terminie nie późniejszym jak do dnia 28.04.2017r.

 

 1. Termin udostępnienia budynku do realizacji zadania: od 01. 05.2017 r.

 

 1. Termin wybrania oferty: 04.2017 r.

 

 1. Termin zakończenia zadania:

– piętro III i IV do 20.07.2017 r.

– pozostała część budynku: do 20.08.2017 r.

Formularz ofertowy

Sandomierz 25.04.2017 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ  Z  POSTĘPOWANIA  OFERTOWEGO

 

Na realizację zadania:

Wymiana stolarki okiennej (111 szt.) i drzwiowej (5 szt.) w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B – własny materiał + montaż.

 1. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie Internetowej Zamawiającego: tanienoclego-sandomierz.pl w zakładce: Ogłoszenia oraz bezpośrednio przekazano potencjalnym wykonawcom.
 2. Wpłynęły następujące 3 oferty:

EURO OKNA-PLUS sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32B, 37-300 Leżajsk – z dnia 25.04.2017 r.

– F.H.U. „An-Pol” Szymion Dyl, ul. Przemysłowa 1a, 27-600 Sandomierz – z dnia 25.04.2017 r.

– „KALDO” sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz – z dnia 20.04.2017 r.

 

 1. Jedynym ocenianym kryterium, w ramach postępowania ofertowego, była cena.

 

 1. Wybrano ofertę EURO OKNA-PLUS sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32B, 37-300 Leżajsk, która była najtańsza i została złożona w terminie.

 

 1. Zamawiający nie jest powiązany z Wykonawcą ani osobowo ani kapitałowo.

Sandomierz dn. 20.03.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Firma:

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk,

27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24 B, NIP: 813 155 67 88,

zaprasza Państwa do składania ofert na wykonanie następującego zadania:

 1. Rodzaj robót:

– roboty instalacyjne

 

 1. Kod CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

 1. Opis zamawianego zadania:

Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie ledowe z czujnikami ruchu i źródłem światła, w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B – własny materiał (oprawy, czujniki, materiały instalacyjne), demontaż starych opraw oraz montaż nowych, wg specyfikacji dołączonej w załączeniu.

 

 1. Kryteria i sposób oceny:

Jedynym kryterium oceny, jest cena (waga = 100)

Wybrana będzie oferta która uzyska najwięcej punktów. Liczba uzyskanych punktów (w skali: 1-10) będzie przyznawana w zależności od wysokości podanej ceny. Cena najniższa uzyska 10 pkt, najwyższa 1 pkt, zaś pozostałe odwrotnie proporcjonalnie do różnicy pomiędzy daną ceną a ceną najwyższą.

 

 1. Miejsce, forma i termin składania ofert:

Oferty powinny być złożone w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach – w terminie do dnia 04.04.2017 r. (do godz. 17.00) w siedzibie zamawiającego: Dom Wycieczkowy Centrum Zdrowia SALUS, 27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24B.

 

 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi w dniu 04.04.2017 o godz. 17.05, w siedzibie zamawiającego.

 

 1. Przewiduje się możliwość wykonania ewentualnych robót dodatkowych, jeśli Zamawiający uzna je za konieczne, lub zamówień uzupełniających, realizowanych w terminie do 3 lat od udzielenia zamówienia.

 

 1. Termin zakończenia realizacji zadania:

– parter oraz piętra: I i II do dnia 30.06.2017 r.

pozostała część budynku: do 30.10 2017 r.

Dopuszcza się możliwość zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia zadania na wniosek Zamawiającego, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące konieczność czasowego zawieszenia prac (np. w związku z dużymi niedogodnościami dla klientów Domu Wycieczkowego), wynikające z charakteru prowadzonych prac.

 

 1. Zakres wykluczenia:

– podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

 1. Dokumentacja techniczna udostępniana jest w siedzibie budynku.

Możliwość porozumiewania się z Zamawiającym:

kontakt telefoniczny: 609 625 515.

Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania możliwe będzie podczas oględzin budynku Domu Wycieczkowego, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z Zamawiającym.

Formularz ofertowy

Specyfikacja – Oświetlenie

Sandomierz 05.04.2017 r.

 

PROTOKÓŁ  Z  POSTĘPOWANIA  OFERTOWEGO

 

Na realizację zadania:

 1. Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie ledowe z czujnikami ruchu i źródłem światła, w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B – własny materiał (oprawy, czujniki, materiały instalacyjne), demontaż starych opraw oraz montaż nowych, wg specyfikacji dołączonej w załączeniu.
 2. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie Internetowej Zamawiającego: tanienoclegi-sandomierz.pl w zakładce: Ogłoszenia a także, przekazano Zaproszenia bezpośrednio 3 firmom z branży elektrycznej.
 3. Wpłynęły następujące 3 oferty:

ELEKTRO-KLIM Bąk Tomasz, Furmany, ul. Parkowa 28, 39-400 Tarnobrzeg – w dniu 31.03.2017 r.

– F.H.U. Piotr Lichtoń, Ostrołęka 18, 27-600 Samborzec –  w dniu 30.03.2017 r.

– PROINSTAL Krzysztof Niezgoda, Ocinek 43, 27-612 Wilczyce –  w dniu 31.03.2017 r.

 

 1. Jedynym ocenianym kryterium, w ramach postępowania ofertowego, była cena (waga = 100). Oferty były punktowane w skali: 1-10, w zależności od wysokości podanej ceny. Cena najniższa uzyskała 10 pkt, najwyższa 1 pkt, zaś pozostałe odwrotnie proporcjonalnie do różnicy pomiędzy daną ceną a ceną najwyższą.

 

 1. Wybrano ofertę ELEKTRO-KLIM Bąk Tomasz, Furmany, ul. Parkowa 28, 39-400 Tarnobrzeg, która była najtańsza, otrzymała 10 pkt. i została złożona w terminie.

 

 1. Zamawiający nie jest powiązany z Wykonawcą ani osobowo ani kapitałowo.

Sandomierz dn. 10.10.2016 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Firma:

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk,

35-119 Rzeszów, ul. Wiktora 51, NIP: 813 155 67 88,

zaprasza Państwa do składania ofert na wykonanie zadania

 1. Zakres zadania:

Kompleksowa wymiana instalacji c.o. w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B, wraz z wymianą odbiorników ciepła i montażem zaworów termostatycznych oraz kompleksowa modernizacja c.w.u.- wymiana instalacji c.w.u, wraz z armaturą i osprzętem, montaż baterii z perlatorami wody, regulacja cyrkulacji (zawory podpionowe i termostaty na obiegach recyrkulacyjnych).

Zapoznanie się ze szczegółowym zakresem robót możliwe będzie bezpośrednio podczas oględzin budynku Domu Wycieczkowego, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z właścicielem: Wacław Kruk, tel. 609 625 515.

 1. Termin składania ofert w formie pisemnej: do dnia 17.10.2016 r. (do godz. 17.00)

 

 1. Termin udostępnienia budynku do realizacji zadania: od 18.10.2016 r.

 

 1. Termin zakończenia zadania: do 31.08.2017 r.

 

Formularz ofertowy

Sandomierz 18.10.2016 r.

 

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie

W Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk

Ul. J. Wiktora 51

35-119 Rzeszów

 

 

PROTOKÓŁ  Z  POSTĘPOWANIA  OFERTOWEGO

 

Na realizację zadania:

Kompleksowa wymiana instalacji c.o. w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu, ul. Portowa 24B, wraz z wymianą odbiorników ciepła i montażem zaworów termostatycznych oraz kompleksowa modernizacja c.w.u.- wymiana instalacji c.w.u, wraz z armaturą i osprzętem, montaż baterii z perlatorami wody, regulacja cyrkulacji (zawory podpionowe i termostaty na obiegach recyrkulacyjnych).

 1. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie Internetowej Zamawiającego: tanienoclego-sandomierz.pl w zakładce: Ogłoszenia oraz bezpośrednio przekazano potencjalnym wykonawcom.

 

 1. Wpłynęły następujące 3 oferty:

– Przedsiębiorstwo Budowlane A i M PYSZCZEK sp. jawna, ul. Grodzisko 39, 27-600 Sandomierz – dnia 17.10.2016 r.;

– ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACJE SANITARNE, CO, GAZ Zenon Gospodarczyk, Koćmierzów 54a 27-600 Sandomierz – dnia 17.10.2016 r.;

– HYDRO-TECHNIKA Jerzy Harkot, Chwałki 55A, 27-600 Sandomierz- dnia 17.10.2016 r.;

 

 1. Jedynym ocenianym kryterium, w ramach postępowania ofertowego, była cena.

 

 1. Wybrano ofertę HYDRO-TECHNIKA Jerzy Harkot, Chwałki 55A, 27-600 Sandomierz, która była najtańsza i została złożona w terminie.

 

 1. Zamawiający nie jest powiązany z Wykonawcą ani osobowo ani kapitałowo.

Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pt.: „Podniesienie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie OZE w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu”. Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 415 258,37 PLN

Logo EFRR

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij